PappaBarn_logo_500_med_tag

Socialdemokraternas svar på våra enkätfrågor

Vi inväntar svar från:
vice ordföranden i utskottet
Lena Hallengren
lena.hallengren@riksdagen.se

Christer Engelhardt
christer.engelhardt@riksdagen.se

Ann Arleklo
ann.arleklo@riksdagen.se

Lennart Axelsson
lennart.axelsson@riksdagen.se

Catharina Brakenhielm
catharina.brakenhielm@riksdagen.se

Gunnar Sandberg
gunnar.sandberg@riksdagen.se

1. V.g. ange ditt namn och det parti som du representerar.
 
2. ​Har du personligen eller från någon du känner erfarenhet från en vårdnadstvist? Om ja, vilka är dina erfarenheter?
 
3. Hur ser ni på att antalet vårdnadstvister i domstol har ökat med ca 100 % sedan ändringen av Föräldrabalken 2006, som innebär att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är grund för att ge ena föräldern ensam vårdnad?
 
4. Hur ser ni att lagen ger mamman ensam vårdnad om barnet om föräldrarna inte är gifta? Bör detta förändras?
 
5. För att domstolar ska kunna göra en riktig bedömning krävs ett bra beslutsunderlag. Vårdnadsutredningarnas kvalitet är därför av stor betydelse. Vårdnadsutredningar håller dock inte alltid till räckligt hög kvalitet. Hur kan kvaliteten på vårdnadsutredningar förbättras? Bör umgängessabtage och ovilja att samarbeta vara en försvårande omständighet vid vårdnadsutredningar?
 
6. Hur ser ni på det faktum att när ensam vårdnad utdöms av domstolen ges det i ca 90 % av fallen till mamman? Är det bra att det är på det sättet? Vad kan det bero på?
 
7. Hur ser ni på det faktum att många pappor upplever sig mindre värda som föräldrar och känner sig diskriminerade i sin kontakt med Socialtjänsten? Mamman ses oftast som en bättre förälder än pappan. Vad tycker ni om det? Förslag på hur detta kan förändras?
 
8. Vad anser ni om att grundlösa anklagelser används av ena parten i en vårdnadstvist för egen "vinning" och ofta utan att det ger några negativa konsekvenser för den part som gör detta? En part vinner oftast på att framföra grundlösa anklagelser. Är detta acceptabelt tycker ni? Hur kan detta förändras?
 
9. Hur tycker ni att barns egna åsikter, om exempelvis var barnet vill bo, skall beaktas, främst med tanke på barnets ålder, då frågan diskuteras i samband med en vårdnadstvist? (Den tidigare 12-års gränsen har tagits bort ur nuvarande lagtext).
 
10. Hur tycker ni att samhället i dag generellt hanterar vårdnadstvister? Vad skulle ni främst vilja förändra?