PappaBarn_logo_500_med_tag

Frågeformulär till politiker

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > PB Frågeformulär

Frågorna nedan kan komma att justeras under april månad 2018.
 1. Sedan 2006 har antalet vårdnadstvister nästan fördubblats. Det utgör en stor belastning förde familjer, barn, enskilda individer och de rättsvårdande myndigheterna. Vad har ert parti för konkreta förslag för att minska antalet vårdnadstvister?
 2. Hur ser ert parti på att lagen av idag ger mamman ensam vårdnad om barnet om föräldrarna inte är gifta?
 3. Vilka är enligt ert parti de faktiska grundorsakerna till att föräldrar tvistar om vårdnad, boende och umgänge för sina barn?
 4. För att domstolen ska kunna fatta det bästa beslutet för barn behövs vårdnadsutredningar som är rättssäkra och av hög kvalitet. Så är inte fallet i dag. Hur kan rättssäkerheten och kvaliteten på vårdnadsutredningarna förbättras och vad gör ert parti för att detta skall ske?
 5. Vad anser ert parti om att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är grund för att ge ena föräldern ensam vårdnad?
 6. Anser ert parti att vårdnadsmål ska avgöras i en särskild familjedomstol?
 7. Enligt sakkunniga skulle kraftfullare initiala insatser med multikompetenta team för att hjälpa familjerna kunna minska antalet vårdnadstvister. Är ert parti villiga att tillsätta signifikant mer resurser initialt i vårdnadsprocesser även om de positiva effekterna, såsom mindre psykisk ohälsa bland barn och vuxna, mindre kriminalitet och mindre sjukskrivningar bland föräldrar syns först efter flertal år?
 8. Ert parti arbetar för ett jämställt samhälle. Socialtjänsten, förskolan och många myndigheter har i dag en överväldigande majoritet kvinnliga anställda. Vad gör ert parti för att det skall bli jämställt även inom det familjesociala området?
 9. Hur ser ert parti på det faktum att år 2017 och i de fall som mamma eller pappa har ensam vårdnad, så har mamma vårdnaden i 91 % av fallen (SCBs Barn- och familjestatistik 2018)?
 10. Idag kan inte närstående till ett barn stämma om umgängesrätt med barnet utan det kan bara socialtjänsten göra, vilket de ytterst sällan gör. Anser ert parti att umgängesrätten för närstående bör stärkas? Om ert parti anser det, vad gör ert parti för att åstadkomma en förändring?
 11. Många pappor upplever sig mindre värda som föräldrar och känner sig diskriminerade i sin kontakt med socialtjänsten. Vad gör ert parti för att förändra denna situation?
 12. Anser ert parti att en centralisering av hanteringen av svåra vårdnadsmål, skulle kunna öka möjligheten att hjälpa fler föräldrar att undvika tvist i domstol?
 13. I familjerättens arbete ingår bland annat att göra vårdnadsutredningar, samtala med barn, göra riskbedömningar, hantera konflikter, bedöma barns ålder och mognad och bedöma föräldrars lämplighet. Anser ert parti att personalen på familjerätten har rätt och tillräcklig kompetens för sin arbetsuppgift?
 14. Vem i ert parti kan vi kontakta om vi önskar förtydliganden eller om vi önskar diskutera era svar? Vänligen ange namn, e-post och telefon.