PappaBarn_logo_500_med_tag

Frågeformulär till politiker

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > PB Frågeformulär

Frågorna nedan kan komma att justeras under april månad 2018.
 1. Vänligen ange ditt namn och det parti som du representerar.
 2. Har du personliga erfarenheter av en vårdnadstvist eller fått erfarenheter genom någon du känner och som varit med om en vårdnadstvist? Vilka är i så fall dina erfarenheter?
 3. Hur ser ditt parti på att antalet vårdnadstvister i domstol markant har ökat sedan ändringen av Föräldrabalken 2006?
 4. Lagen från 2006 kan anses vara konfliktdrivande, vad anser ditt parti om det?
 5. Vad anser ditt parti om att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är grund för att ge ena föräldern ensam vårdnad?
 6. Hur ser ditt parti på att lagen ger mamman ensam vårdnad om barnet om föräldrarna inte är gifta?
 7. För att domstolar ska kunna göra en riktig bedömning krävs ett bra beslutsunderlag, vårdnadsutredningarnas kvalitet är därför av stor betydelse. Vårdnadsutredningar håller dock inte alltid tillräckligt hög kvalitet. Hur kan kvaliteten på vårdnadsutredningar förbättras?
 8. Hur ser ni på det faktum att när ensam vårdnad utdöms av domstolen ges det i ca 75 % av fallen till mamman?
 9. Hur skulle man kunna hantera att en förälder flyttar och tar med sig gemensamma barn, bort från den andra föräldern, i de fall den andra föräldern inte godkänner detta?
 10. Hur ser ni på det faktum att många pappor upplever sig mindre värda som föräldrar och känner sig diskriminerade i sin kontakt med socialtjänsten?
 11. Vad anser ni om att grundlösa anklagelser används av den ena parten i en vårdnadstvist för egen "vinning" och ofta utan att det ger några negativa konsekvenser för den part som gör detta?
 12. Hur tycker ni att barns egna åsikter ska hanteras, ska man fråga barn vilken förälder de helst vill bo hos?
 13. Hur tycker ni att samhället i dag generellt hanterar vårdnadstvister? Vad skulle ni främst vilja förändra?