PappaBarn_logo_500_med_tag

Sekretessmarkering

PappaBarn - Sekretessmarkering

Sekretessmarkering är i grunden en nödvändighet som skydd för enskilda i speciella situationer. MEN, alla regler och lagar kan missbrukas och missbruk måste motverkas då den uppmärksammas.

PappaBarn har träffat Skatteverket och pratat om missbruk av sekretessmarkering.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Sekretessmarkering

Om sekretessmarkering

PappaBarn red line

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret, finns det gemensamma barn gäller detta även barnen. Det innebär att det förs in en markering vid dina personuppgifter som anger att ingen får lämna ut uppgifterna om dig och ditt barn utan tillstånd och säkerhetskontroll.

Skatteverket bestämmer själv enligt en intern instruktion hur utredning och beslut om sekretessmarkering ska ske. Sökande lämnar in en ansökan och inkluderar då ev. barn. Vanligtvis bifogas kopia av polisanmälan, intyg från kvinnohus eller socialtjänst. Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, exempelvis från polis eller socialtjänst eller annan utredning som styrker dina förhållanden bör dock finnas som underlag för bedömningen. Det ska röra sig om ett konkret hot.

Läs mer om sekretessmarkering på Skatteverkets hemsida.

Missbruk av sekretessmarkering

PappaBarn red line
Det är inte första gången någon påtalar att sekretessmarkering missbrukas, det gjordes i 2002 års vårdnadsutredning men togs aldrig upp, inte heller i 2014 års utredning.

DN publicerade en artikel om problematiken redan 2004, läs artikel här (Skyddad identitet har blivit ett vapen i vårdnadstvister). Vårt intryck är att inget hänt hos Skatteverket vad avser att stävja missbruket av sekretessmarkeringen som verktyg i vårdnadstvister.

Föräldrar i tvist har, tyvärr i vissa fall, en tendens att använda alla tänkbara metoder för att utesluta den andra föräldern, sekretessmarkering är ett exempel på en sådan metod. I jämförelse med "Kontaktförbud" omgärdas inte sekretessmarkering av en rättsordning, det innebär t.ex. att sekretessmarkering inte kan överklagas. Sekretessmarkering är en administrativ åtgärd av Skatteverket utan rättstillämpning.

Om ett vårdnadsmål startas, får sekretessmarkeringen verkan in i vårdnadsmålet. Domstolen kommer då, när det gäller umgängesfrågan, konstatera att det blir svårt med umgänge eftersom sekretess råder för barnet. I praktiken blir det alltså så att Skatteverket i en sekretessbelagd process, utan insyn för drabbad vårdnadshavare, kommer påverka domstolsmålet. Idag kan inte en domstol ändra sekretessbeslut även om målet visar att hot inte förekommer.


PappaBarns uppfattning är att Skatteverket borde vara uppmärksam på risken för missbruk när sekretessmarkering söks och barn under gemensam vårdnad är inblandade. Den andra föräldern ska givetvis ingå i Skatteverkets utredning som likvärdig part. Härutöver anser PappaBarn att domstol i vårdnadsmål bör ges möjlighet att upphäva sekretessmarkering om domstolsprocessen påvisar missbruk. Det är ju bara i domstolens handläggning som alla förhållanden klarläggs på ett rättssäkert sätt. 

Under våren 2017 träffade PappaBarn Skatteverket i Solna där vi framförde våra synpunkter.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!