Gemensam vårdnad

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör de grundläggande begrepp som berör vårdnad av barn. Mer om dessa kan man läsa i Föräldrabalken.

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete | Vårdnad | Gemensam vårdnad

Om gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad av ett barn har de föräldrar vars barn står under vårdnad av båda sina föräldrar. Föräldrar kan också ha gemensam vårdnad fastän föräldrarna är separerade. Samma sak gäller även då barnet bor mest hos en av föräldrarna.

Efter att ett barn föds kan föräldrar få gemensam vårdnad efter anmälan från dem båda till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap. Detta
gäller alla föräldrar, oavsett medborgarskap om barnet är folkbokfört i Sverige. Anmälan kan också göras till Skatteverket, under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare och föräldrarna och
barnet är svenska medborgare och barnet är folkbokfört i Sverige. Om föräldrarna vill ha gemensam vårdnad efter
det att faderskaps- eller föräldrabekräftelsen sänts till behörig myndighet kan det ske genom en ansökan till domstolen eller genom en anmälan till Skatteverket – under ovan nämnda förutsättningar. Föräldrarna kan
också få gemensam vårdnad genom att skriva ett avtal som godkänns av socialnämnden. Även detta förutsätter att barnet är folkbokfört i Sverige.
PappaBarn - FaderskapsbekräftelseFaderskapsbekräftelse och ingen gemensam vårdnad om man inte är gift? Det låter ålderdomligt och förlegat anser PappaBarn.

Ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad), alternativt en eller två andra personer som utsetts av domstol till särskilt förordnade vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare är också barnets förmyndare.

Ansvaret för barnets grundläggande behov innebär inte att vårdnadshavaren behöver tillgodose dem personligen, utan den faktiska vården kan utövas även av någon annan, till exempel en umgängesförälder som inte är vårdnadshavare eller en familjehemsförälder.

Ett barn har behov av en nära och god relationer till båda sina föräldrar även om dessa inte bor tillsammans. Föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge utgår ifrån den uppfattningen. Gemensam vårdnad främjar goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.

För de flesta som separerar är det självklart att vårdnaden om barnet ska fortsätta att vara gemensam men många föräldrar hamnar i tvist om vårdnaden.

Läs MFoF:s broschyr Gemensam vårdnad, vad innebär det?
 


Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!