PappaBarn_logo_500_med_tag

Boende och umgänge

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör grundläggande begrepp som berör vårdnad och vårdnadstvister. Här kan du läsa om boende och umgänge.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnad > Boende och umgänge

Om boende

PappaBarn red line

Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se ut för barnet. Nås inte en överenskommelse kan en domstol besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med eller att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna.

Underhållsbidrag - Underhållsstöd

PappaBarn red line

Den förälder som barnet bor hos har rätt att få underhållsbidrag från den andra föräldern, detta regleras av Föräldrabalken. Underhållsbidraget ska bidra till barnets försörjning och betalas varje månad fram till att barnet fyller 18 år (i vissa fall längre, kontrollera med Försäkringskassan).

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos dig minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad.

Om föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidraget eller om en förälder har ekonomiska förhinder kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om umgänge

PappaBarn red line

Barnet behöver ha en regelbunden kontakt med den förälder som det inte bor hos, detta kallas för umgänge. Umgänget kan regleras av föräldrarna själva i en överenskommelse eller beslutas av domstol. Barn har rätt till umgänge med den andre föräldern och det är barnets behov av kontakt som ska vara styrande för överenskommelsen om umgänget. Det är barnets intressen som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa, det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, epost eller andra sätt.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

PappaBarn red line

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, även om en av föräldrarna har ensam vårdnad över ett barn. Det är båda föräldrarnas uppgift att se till att detta genomförs.

PappaBarns erfarenhet är tyvärr att många föräldrar, som efter dombeslut fått ensam vårdnad över ett barn, aktivt motverkar att umgänge genomförs. Vi anser att det ligger ett övervägande stort ansvar på den förälder som fått ensam vårdnad att se till att umgänge genomförs.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!