Statistik - Somatiska

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete | Statistik | Somatiska besvär

Psykosomatiska besvär hos barn

Barns levnadsförhållanden i procent efter indikator för psykosomatiska besvär.

Källa: SCB

FHI 2009

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011

Folkhälsoinstitutet 2009