Statistik - Befolkning

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete | Statistik | Befolkning

Antal barn

Antal barn i Sverige har varit omkring 2 miljoner sedan början av 1900‑talet, med undan­tag från åren innan och under andra världs­kriget. På längre sikt antas antalet barn öka något och år 2060 förväntas det finnas nästan 2,4 miljoner barn i Sverige.

Källa: SCB

Antal familjer

Diagrammet visar antal familjer. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

FHI 2009

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc. Diagrammet nedan visar fördelningen av barns boende.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011
 

Folkhälsoinstitutet 2009

Genomsnittligt antal barn

Diagrammet visar genomsnittligt antal barn. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

Total Fertility Rate (TFR)

Begreppet summerat fruktsamhetstal, TFR (total fertility rate), är det genomsnittliga antalet barn en förälder förväntas skaffa under sin livstid. TFR fås genom att summera de åldersspecifika fruktsamhetstalen för en given tidpunkt.

Diagrammet visar TFR för hela riket. TFR antalet i diagrammet gäller den röda serien "Kvinna".

Källa: SCB