PappaBarn_logo_500_med_tag

Flerpunktersprogram - Åtgärdspaket

PappaBarn - Flerpunktersprogram

PappaBarn har tagit fram ett flerpunktersprogram, ett åtgärdspaket som vi bearbetar politiker och beslutsfattare med.

Vi måste ändra synsätt och regelverk som idag hanterar vårdnadsprocesser, vi måste se till att barn får likvärdig rätt till båda sina föräldrar. Vi måste se till att göra det bra för barnen, vi måste göra det NU!

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Flerpunktersprogram

Gemensam vårdnad

PappaBarn red line

Utgångspunkten i en vårdnadstvist ska vara gemensam vårdnad, ställ krav på föräldrar att se till att det fungerar för barnets behov och bästa. Vid barns födelse utom äktenskap (mamma och pappa är inte gifta) ska gemensam vårdnad gälla.

Jämställt

PappaBarn red line

Samhället strävar efter att bli jämställt. Det ska reflekteras i socialtjänstens och domstolarnas arbete, vilket det inte gör i dag.

Samarbetsproblem

PappaBarn red line

Lagen från 2006 är konfliktdrivande och utnyttjas av föräldrar som vill stänga ute den andra föräldern. Samarbetsproblem ska inte vara grund för ensam vårdnad då det är alldeles för lätt att iscensätta.

Kontinuitetsprincipen

PappaBarn red line

Kontinuitetsprincipen har blivit ett verktyg för en förälder som vill undanhålla barn från den andra föräldern. Att hålla barn borta, blir för den bråkande föräldern ett effektivt verktyg.

Dåligt föräldraskap

PappaBarn red line

Den förälder som försvårar eller omöjliggör barnets kontakt med den andra föräldern och barnets familjenätverk ska anses vara en olämplig förälder och bemötas med sanktioner.

Undanhållande av barn

PappaBarn red line

Att flytta eller gömma ett barn, inom och utom Sverige, måste följas av sanktion (vara missgynnande). Lagändringen 1 juli 2014 har blivit verkningslös.

Föräldrars hälsa

PappaBarn red line

Föräldrar ska genomgå obligatoriskt samtal med psykolog för att fastställa deras hälsa/ohälsa innan den juridiska processen startar. En förälders ohälsa är ofta ett inslag eller orsak till vårdnadstvist.

Fråga inte barnen

PappaBarn red line

Föräldrars separation är de vuxnas ansvar. Barn ska inte tillfrågas och tvingas ta ställning i de vuxnas konflikt. Att fråga barn ökar risken för att barn görs till verktyg i konflikten.

Påverkan av barn

PappaBarn red line

Det ska inte löna sig att påverka barn att ta avstånd från den andra föräldern. Detta är att likställa med psykisk misshandel.

Föräldrautbildning

PappaBarn red line

Låt föräldrautbildning (t.ex. BIFF) bli en naturlig del av vårdnadsprocessen.

Riktig förinstans

PappaBarn red line

Socialtjänsten eller annan myndighet ska fungera som en riktig förstainstans. Denna förstainstans ska hjälpa till att lösa det verkliga problemet genom nödvändiga insatser och genom att ställa krav på föräldrarna.
I dag är socialtjänsten allt för ofta endast ett verktyg för den ena föräldern och får många fall att hamna i domstolen.

Kvalitetssäkra

PappaBarn red line

Socialtjänstens utredningar ska kvalitetssäkras på ett systematiskt och vetenskapligt sätt för att höja kvalitén och bli rättssäkra.

Cochem-modellen

PappaBarn red line

Vårdnadsmål i Tingsrätt ändras till den tyska Cochem-modellen som premierar samarbete och förmåga att komma överens angående barnen.

Mekling

PappaBarn red line

Obligatoriska samarbetssamtal som dokumenteras och ska enbart handla om hur barnets tillgång till båda föräldrarna ska ordnas. Jämför med den norska Mekling-modellen.

Bedömning "risk"

PappaBarn red line

Socialtjänsten borde fråntas uppgiften att bedöma "risk" för övergrepp, då de inte har den kompetensen. Påstående om en förälders olämplighet ska baseras på fakta och inte på rykten eller den ena förälderns personliga tyckande.

Fullgöra ansvar

PappaBarn red line

Socialtjänsten ska fullgöra sitt ansvar att "tillgodose" de insatser som behövs så att en dom efterlevs, så som anges i Socialtjänstlagen kap5, 1§, 8:e strecksatsen.

Verkställighet del av vårdnadsmål

PappaBarn red line

Att inte följa domslut ska inte löna sig. Ändra verkställighetsmål till en fortsättning av vårdnadsmålet (T-mål), inte som idag ett nytt fristående ärende av annan karaktär (Ä-mål).

Förmåner

PappaBarn red line

Samhällets förmåner till barn, såsom barnbidrag och föräldraförsäkring, ska delas lika mellan föräldrar.

Sekretessmarkering

PappaBarn red line

Skatteverkets beslut om skyddad adress för barn under gemensam vårdnad ska omprövas inom 2-3 veckor. Beslut om sekretessmarkering måste gå att överprövas.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!