PAS - Fakta

"Det är ett trauma för barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkar också barnets fysiska hälsa"

Skriver Lena Hellbom Sjögren i PyskologTidningen, nedan kan du läsa delar av artikeln.

Skada av separation

"På 1950-talet var det självklart att föräldrar inte skulle vara med sina sjuka barn på sjukhus. Det gjorde bara barnet upprört och oroligt, ansåg man. Sedan några decennier är det en självklarhet att det sjuka barnet behöver ha sina föräldrar nära sig för att inte ta skada. Det anses emellertid inte ännu som en självklarhet att barnet skadas då det avskiljs från en eller båda föräld- rarna av andra skäl än sjukdom och död. PAS (Parental Alienation Syndrome) är en sådan separationsskada."

Fysiskt och psykiskt sjuk av separationen

"Det finns i dag en omfattande forskning inom olika fält som sammantaget visar att barn skadas på olika sätt då de avskiljs från en eller båda sina föräldrar, bland annat löper de större risk än andra barn att utveckla allvarlig depression och psykisk sjukdom (Agid et al 1999). Det är ett trauma för ett barn att avskiljas från en förälder, detta trauma påverkas också barnets fysiska hälsa (Hofer 1996). Barn som avskilts från sina föräldrar begår oftare självmord, får sämre skolresultat, löper ökad risk att hamna i kriminalitet och i drogberoende (Kvilhaug 2006)."

Skada på barnets hälsa och utveckling

"Då en föräldrapart använder barnet mot den förälder som avskurits från barnet (häri ingår umgängessabotage och umgängesrestriktioner) påverkas barnet av det ställningskrig som utvecklas. Om barnet införlivar sin närmaste omgivnings avståndstagande till den avskurna och tidigare avhållna föräldern, och också själv hittar på absurda skäl för icke-kontakt, samt blir avståndstagande till allt och alla som har med denna förälder att göra – då kan det vara fråga om en allvarlig form av det som kallas Föräldra Alienation Syndrom (på engelska PAS=Parental Alienation Syndrome). Det är fråga om en traumatisering av barnet som skadar barnets identitets- och personlighetsutveckling, och barnets hälsa och utveckling i stort."

"Barnets vilja kan manipuleras, barnet kan suggereras"

"Det kan vara lätt att förledas då barnet försäkrar att det verkligen inte vill träffa den andre föräldern. Det är viktigt att veta att barnets uttryckta vilja kan (kursiverat av oss) vara ett resultat av suggererande påverkan, en påverkan som skadat barnet. "

Falska anklagelser

"Det är framför allt utfrågarens förhandsuppfattning och förväntningar som är suggererande. Falska anklagelser om sexuella övergrepp är inte ovanliga
i svåra vårdnadskonflikter, och i dessa fall utsätts barnet för suggererande utfrågningar utifrån föreställningar om att barnet utsatts för sexuella övergrepp. Till exempel fann en amerikansk vårdnadsutredare, Leona M Kopetski i sitt material av 84 PAS-fall sådana falska anklagelser i 45 av dessa fall."

Barns minne

"Studier, bland annat av Garven et al (2000), visar att endast en suggestiv utfrågning med förstärkning av förväntade svar kan få barn att berätta om något som aldrig hänt. Också när de senare utfrågas av neutrala utfrågare håller de fast vid att de händelser som de blivit övertygade genom suggestion ska ha inträffat, faktiskt har hänt i verkligheten. Barns minne kan också ändras om de utsätts för upprepade suggestioner då en relativt lång tid passerat efter upplevd händelse.
Bara upprepningen av en neutral fråga över tid kan få yngre barn att felaktigt uppge att de varit med om händelser de inte varit med om, och också komma
att tro att det verkligen hänt (Bruck & Ceci 2004).

"När barn inte har möjlighet att korrigera bilder som förmedlas av andra, när de till exempel inte genom egna erfarenheter kan korrigera sin bild av en frånvarande förälder, är utrymmet för suggererande påverkan mycket stort."

Det kan bli bättre

"American Bar Association Section of Family Law genomförde en tolvårig studie av 700 skilsmässofamiljer och fann att en stor del av föräldrarna manipulerade, eller som de valde att kalla den påverkan som skedde, hjärntvättade, barnen att ta avstånd från den andra föräldern. De rapporterade att av de cirka 400 barn i vilkas fall domstolarna beslutade om ökad kontakt med den alienerade föräldern (i hälften av fallen mot barnens uttryckta vilja), visade det sig, att kontakten mellan barnet och den förälder barnet påverkats att ta avstånd från förbättrades i 90 procent av fallen (Clavar & Rivlin 1991).

"Barnet behöver hjälp av vuxna som förstår sig på påverkan"

"Det är nu dags att börja tillämpa kunskapen om hur barn skadas av ett avskiljande från sina rötter, och kunskapen om hur barn kan hjärntvättas i de allra svåraste vårdnadskonflikterna." Uppmanar fil dr, psykologen Lena Hellbom Sjögren sina medarbetare inom psykologin.

Definiera PAS

"Barnets beteende - grund för PAS-diagnos"
"För att kunna avgöra om det är fråga om PAS, och hur allvarlig form det är fråga om, måste det vara fastställt att det varit en god relation mellan barnet och föräldern som förvandlats till avståndstagande i samband med en separation. Barnet måste ha utvecklat ett avståndstagande beteende avläsbart på flera olika sätt. Åtta beteendekriterier identifierades av PAS-begreppets upphovsman, barnpsykiatern Richard Gardner. Han betonade att det också är viktigt att observera umgänget och bindningen mellan barnet och de olika föräldraparterna (tabell och fyra observationsgrunder finns i länken till tidningen).

"Bakom barnets avståndstagande beteende måste det, avläsbart i dokument och observationer, gå att identifiera en föräldrafigur som påverkat barnet till att ta avstånd från den tidigare avhållna föräldern. Det kan vara svårt att som hjälpare veta hur man ska förhålla sig. Det är dock ingen hjälp för barnet då psykologen uttalar att barnet ska ha umgänge med sin mor/far när barnet självt vill det. Barnets uttryckta vilja är i de allvarliga formerna av PAS inte barnets vilja. Barnet behöver liksom barn i andra övergreppssituationer vuxnas hjälp – ofta en domstols hjälp – att komma ur det sammanhang där övergreppen sker."

"Avskiljande kombinerat med påverkan till avståndstagande från ena föräldern innebär emotionella övergrepp som ger barnet både psykiska och fysiska skador."

Parental Alienation Study Group

Här kan du hitta mycket läsvärd information om PAS.
Länk till deras hemsida

Parental Alienation Study Group, Inc. (PASG), is an international, not-for-profit corporation. PASG has about 170 members – mostly mental health and legal professionals – from 32 countries. The members of PASG are interested in educating the general public, mental health clinicians, forensic practitioners, attorneys, and judges regarding parental alienation. PASG members are also interested in developing and promoting research on the causes, evaluation, and treatment of parental alienation.