Stadgar

På årsmötet den 10 april 2016 bestämdes dessa stadgar i föreningen PappaBarn.

Snabbnavigera | Hem > Om > Stadgar

§ 1 Föreningens namn/firma, verksamhets- och sätesort
Föreningens namn är PappaBarn. Föreningen har verksamhet i hela landet. Föreningens säte är Stockholms Stad.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har som ändamål att verka som intresseorganisation för ensamstående pappor, pappor i allmänhet och andra intressenter, oavsett köns- och familjetillhörighet, samt att främja mäns föräldraroll och ansvarstagande för barn och ungdom. Föreningen skall aktivt arbeta för gemen-samma sociala och kulturella strävanden samt med opinionsbildning, samverkan med organisationer/myndigheter och kontakt med politiker och makthavare, med målet att uppnå jämställdhet mellan könen på barnområdet på alla nivåer i samhället. Föreningen ska arbeta för en lagstiftning som har barnets bästa i fokus och som värnar om barns rätt till sina båda föräldrar.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen förverkligar sin verksamhet i enlighet med sina stadgar på det sätt som fastställts vid föreningens årsmöten.

För att förverkliga sina mål kan föreningen:
 • Anordna möten och tillställningar för behandling av aktuella pappa-, familje-, barn- och andra samhällsfrågor med anknytning till barn och föräldrar
 • Anordna studie- och annan fritidsverksamhet bland sina medlemmar
 • Anordna informations- och rådgivningsverksamhet
 • Medfölja medlemmar vid besök till myndigheter som stöd
 • Göra framställningar och förslag till myndigheter om medlemmarnas situation och upprätthålla kontakt med dessa
 • Verka som referent och/eller remissinstans för riksdag, myndigheter och organisationer i frågor som rör föreningens ändamål
 • Starta lokalgrupper i landet som lokalt skall fungera som föreningens förlängda arm
 • Samverka med andra pappaorganisationer för att främja föreningens ändamål
 • För finansiering av föreningens verksamhet uppbär föreningen medlemsavgift av sina medlemmar samt mottar bidrag och donationer

§ 3 Medlemskap
Medlemskapet i föreningen är öppen för alla fysiska personer som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem i Föreningen PappaBarn blir den som ansökt om medlemskap och erlagt fastställd medlemsavgift. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan utses en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa.

Medlem som har betalt fastställd medlemsavgift har rösträtt på föreningens årsmöten. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud vid ordinarie årsmöte. Vid extra årsmöte ges möjlighet att rösta genom fullmakt.

Efter att medlemskap har beviljats nya medlemmar skall de snarast informeras om föreningens målsättning, grundvalar och verksamhet liksom andra frågor av betydelse för föreningen.

§ 4 Medlemskapets upphörande
Medlem som vill utträda ur Föreningen PappaBarn skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem-skapet upphör i så fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. De eventuella skulder medlemmen har är denna dock skyldig att betala. Skulle så inte ske äger föreningen rätt att vidta åtgärder för att driva in dessa medel. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot föreningens stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada eller som allvarligt brustit i sina förpliktelser mot föreningen.

Styrelsen ska informera den berörde om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorn minst fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§ 6 Bestämmelser om revision
Föreningens kontrollerande organ är revisorn. Föreningen PappaBarn ska ha minst en revisor och en revisorssuppleant, som väljs för ett år i taget.
Revisor och revisorssuppleant väljs på årsmötet, är oberoende och självständiga i förhållande till styrelsen, och är ansvariga inför medlemmarna.

§ 7 Årsmöte, rösträtt och beslutsfattande
Årsmötet är, tillsammans med eventuellt extra årsmöte, föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och delges föreningens medlemmar på lämpligt sätt.

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas senast 4 veckor före årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande på årsmötet.

På årsmötet har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret.

Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten.

Beslut kan fattas med enkel röstövervikt utom frågor rörande stadgeändring och upplösning. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning.

Medlem som är styrelseledamot får inte delta i val av revisorer, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid avgörande av fråga för vilken denne som styrelseledamot är ansvarig.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Förslag från medlemmar att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen skall tillhandahålla alla handlingar till årsmötet senast sju dagar före års-mötet.

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 1.  Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av minst en justerare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av mötets dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 9. Behandling av revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret
 11. Val av ordförande
 12. Val av ledamöter
 13. Val av suppleant(-er)
 14. Val av revisor
 15. Val av revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner
 18. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 19. Fastställande av medlemsavgift
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

§ 8 Extra årsmöte
Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i sådana ärenden som upptagits på utsänd ärendelista.

Till extra årsmöte kan styrelsen, revisor eller 2/3 av föreningens medlemmar kalla.

Kallelse till extra årsmöte ska ske senast tre veckor före mötet.

§ 9 Styrelsen, hur den väljs samt beslutsfattande
Föreningens verkställande organ är styrelsen.

I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för två år i sänder samt minst fyra övriga ledamöter, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande samt kassör för ett kalenderår i sänder.

Ca hälften av styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget, och övriga hälften för två år i taget.

I styrelsen ingår dessutom minst en suppleant, vilken väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt. Samt rösträtt då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.

Styrelsen är beslutsför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§ 10 Valberedning
Valberedningen, som lyder direkt under medlemmarna och är självständig från styrelsen, består av minst en ledamot. Om fler ledamöter väljs in ska en vara sammankallande.

Valberedningen skall till årsmöte lämna förslag till samtliga val.

Valberedningen skall till extra årsmöte lämna förslag till aktuella val.

§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.

§ 12 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas endast genom beslut med 3/4 dels majoritet av två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ordinarie. Förslag om upplösning skall meddelas i kallelse till båda årsmötena. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Barncancerfonden eller till annan pappaförening.

För Föreningens uppgående i en annan förening gäller samma bestämmelser som för upplösning.

§ 13 Stadgeändring
Beslut om ändring av stadgar skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, med minst sex månaders mellanrum, varav det ena ordinarie. För beslut krävs minst 2/3 majoritet.

Stadgar- Ladda hem