PappaBarn_logo_500_med_tag

Kallelse årsmöte

PappaBarn bjuder in alla medlemmar till årsmöte och föreningsmöte.

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte

Datum och tid

Datum Lördag 17 mars
Tid årsmöte 10:00 - 11:30
Tid föreningsmöte 12:00 - 15:00
Plats ABF Stockholm, Sveavägen 41, Per-Albin-rummet


Vi ber dig omgående meddela oss om du kommer på årsmötet, då det underlättar vår planering. Anmäl din närvaro via ett mail till info@pappabarn.se, ange ditt namn.

Motioner

 • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet
 • Om du har förslag på kandidater till styrelsen ber vi dig meddela valberedningen det senast måndag 26 februari
 • Vi ber dig inkomma med förslag på ämnen att diskutera under föreningsmötet senast 26 februari

Valberedning

 • Magnus Jönsson, magnus.json@telia.com

Agenda

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av minst en justerare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av mötets dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 9. Behandling av revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av ledamöter
 14. Val av suppleant(-er)
 15. Val av revisor
 16. Val av revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner
 19. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 20. Fastställande av medlemsavgift
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande
Välkommen - Styrelsen PappaBarn