Kallelse årsmöte

PappaBarn bjuder in alla medlemmar till årsmöte och föreningsmöte.

Snabbnavigera | Hem | Om | Årsmöte

Datum och tid

 *** ANMÄLNINGSTIDEN HAR LÖPT UT ***
 

Datum Lördag 18 mars
Tid årsmöte 09:30 - 11:00
Tid föreningsmöte 11:30 - 16:00
Plats Hornsgatan 135 (T-bana Hornstull)
Datum Söndag 19 mars
Tid föreningsmöte 10:00 - 15:30
Plats Hornsgatan 135 (T-bana Hornstull)

Vi ber dig omgående meddela oss om du kommer på årsmötet, då det underlättar vår planering. Anmäl din närvaro via ett mail till info@pappabarn.se, ange ditt namn.

Motioner

 • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan mötet
 • Om du har förslag på kandidater till styrelsen ber vi dig meddela valberedningen det senast 14 dagar innan mötet
 • Vi ber dig inkomma med förslag på ämnen att diskutera under föreningsmötet senast 28 februari

Valberedning

 • Magnus Jönsson (sammankallande) - Östergötland
 • Pontus Löfdahl - Skåne
 • Henrik Kinell

Agenda

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av minst en justerare tillika rösträknare
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av mötets dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående verksamhetsåret
 • Behandling av revisionsberättelsen för det föregående verksamhetsåret
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter
 • Val av suppleant(-er)
 • Val av revisor
 • Val av revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
Välkommen - Styrelsen PappaBarn